top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Ratastega Raamatud (OÜ) raamatupoe käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Kes on klient? 

Klient on isik, kes on astunud Ratastega Raamatud OÜ'ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed? 

Kliendi andmed on igasugune info, mis on Ratastega Raamatud OÜ'le oma kliendi kohta teada (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingu andmed). 

Mis on kliendiandmete töötlemine? 

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja? 

Kliendiandmete töötleja on Ratastega Raamatud OÜ (reg. kood 16315800, Pöörise 7-63, Tallinn). Kliendiandmete volitatud töötlejad on: seoses ostetud toodete kohaletoimetamisega AS Eesti Post.

Kes on kolmas isik? 

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Ratastega Raamatud OÜ võib koguda kliendiandmeid järgmises koosseisus: ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi; isikukood/registrikood; elukoht/asukoht; arveldusarve; kontaktandmed; tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed); andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed).

Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid ja korraldusi (v.a delikaatsed isikuandmed) võib Ratastega Raamatud OÜ salvestada sidevahendite teel. Seaduses sätestatud alustel on Ratastega Raamatud OÜ'l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas dokumendis nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk? 

Ratastega Raamatud OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et: täita kliendiga sõlmitud lepingut; kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule); paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid; täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Ratastega Raamatud OÜ avaldab kliendiandmeid? 

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. 

Kuidas Ratastega Raamatud OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Ratastega Raamatud OÜ saadab klientidele oma pakkumisi. Kliendil on õigus igal igal ajal Ratastega Raamatud OÜ'ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti annette@ratastegaraamatud.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, saab klient sellest teatada sama kanali kaudu. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil annette@ratastegaraamatud.ee. Vastame Teie e-kirjadele paari päeva jooksul.

bottom of page